Opći uvijeti Kontejnera

Opći uvjeti poslovanja za najam i servisnih usluga za  područje mobilnih prostornih jedinica

( kontejnera)  tvrtke TOI TOI d.o.o. Sanitarni sistemi d.o.o.

(u daljnjemu tekstu tvrtka TOI TOI )

 

A. OPĆI UGOVORNI UVJETI

 

1. Općenito, područje primjene

 

1.1. Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva TOI TOI d.o.o. Sanitarni sistemi  (u daljnjemu tekstu tvrtka TOI TOI) primjenjuju se na sve poslovne odnose s potrošačima (čl. 5. st. 1. toč. 15. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/14, 110/15, 14/19, dalje u tekstu: ZZP), trgovcima (čl. 5. st. 1. toč. 27. ZZP-a), pravnim osobama javnog prava ili posebnim fondovima javnog prava (u daljnjemu tekstu: „klijent“), kojima su osobito predmet ugovora, WC kontejneri, kombinirani kontejneri, WC vozila i prikolice, cisterne za fekalije, kontejneri za skladištenje te pribor i pripadajuće usluge. Ako su između tvrtke TOI TOI i klijenta ugovorene dodatne usluge, na njih se primjenjuju zasebno ugovoreni uvjeti.

 

1.2 Odstupajući ili dopunski uvjeti klijenta postaju dijelom ugovora samo ako se s njima izričito suglasi i u mjeri u kojoj se s njima izričito suglasio TOI TOI.

 

1.3 Odstupanja ili dopune ovih uvjeta, kao i izmjene sadržaja, moraju biti u pisanome obliku u smislu čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, dalje u tekstu: ZOO) i ugovaraju se pojedinačno. To također vrijedi i za samo odricanje od uvjeta pisanog oblika

 

2. Ponude, izmjene, predmet najma, sklapanje ugovora, pridržaj

 

2.1 Ponude TOI TOI neobvezujuće su.

 

2.2 Navodi o predmetu najma, primjerice u reklamnim materijalima, na slikama, u popisima ili drugim katalozima i dokumentaciji, kao i informacije o tehničkim karakteristikama, radnim karakteristikama i uporabnosti približne su informacije. Dijelom ugovora postaju samo uz posebnu pisanu potvrdu od strane tvrtke TOI TOI.

 

2.3 Prilikom prezentacije predmeta najma ili usluga na našoj internetskoj stranici općenito nije riječ o pravno obvezujućim ugovornim ponudama. To se može usporediti s izlaganje u izlogu, samo kao poziv promatraču da sam dostavi ponudu (lat. invitatio ad offerendum).

 

2.4 TOI TOI izričito si pridržava pravo davanja u najam nekog drugog artikla, a ne ponuđenoga predmeta ugovora, ako je on na sličan način prikladan za klijentovu planiranu primjenu i ako je to klijentu prihvatljivo.

 

2.5 Ako klijent zatraži predmet najma elektroničkim putem, TOI TOI odmah će potvrditi pristupanje. Potvrda pristupanja  ne predstavlja obvezujuću potvrdu ponude najma. Potvrda pristupanja može biti povezana s izjavom o prihvaćanju (potvrdom narudžbe).

 

2.6 Ukoliko klijent  naruči predmet najma elektroničkim putem, TOI TOI će pohraniti tekst ugovora te će ga zajedno s općom uvjetima poslovanja na zahtjev dostaviti klijentu elektroničkom poštom.

 

3. Obveze klijenta

 

3.1 Klijent smije koristiti predmet ugovora samo onako kako je ugovoreno. Dužan je pravovremeno pribaviti potrebne službene dozvole. To se posebno odnosi na dozvole potrebne za postavljanje na javne ceste, putove i trgove i/ili za ispuštanje fekalija u kanalizaciju.

 

3.2 Klijent je dužan pažljivo postupati s predmetom najma te provoditi mjere održavanja i čuvanja s kojima je upoznat.

 

3.3 TOI TOI može u bilo kojemu trenutku obići predmet ugovora i tehnički ga pregledati ili dati pregledati.

 

3.4 Klijent će uredno osigurati predmet najma od uništenja, oštećenja, gubitka ili krađe. Klijent snosi rizik uništenja, gubitka, krađe ili oštećenja predmeta ugovora koje sam skrivi. Ako nastane neki od navedenih događaja, klijent je dužan o tome odmah obavijestiti tvrtku TOI TOI; to vrijedi i ako on sam nije odgovoran za takav događaj.

 

3.5 Ako se predmeti ugovora prevrnu ili padnu zbog nedovoljnog osiguranja te ih stoga intervencijska služba tvrtke TOI TOI mora ponovno postaviti i očistiti, troškove za to snosi klijent. Isto vrijedi i za moguću posljedičnu štetu.

 

3.6 Predmet najma postavlja se na mjestu dogovorenome između klijenta i tvrtke TOI TOI. Klijent je odgovoran za karakteristike podloge i mogućnost kolnog pristupa ugovorenoj lokaciji. Isporuka predmeta ugovora na drugo mjesto korištenja nije dopuštena bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke TOI TOI. Isporuka predmeta ugovora u inozemstvo nije dopuštena. Nova lokacija mora se priopćiti prilikom ishođenja dozvole.

 

3.7 Davanje u podzakup ili bilo koji drugi prijenos korištenja na treće osobe nije dopušten.

 

3.8 Ako se predmet najma povezuje s tlom i zemljištem ili s nekom građevinom ili postrojenjem, to je samo za neku privremenu svrhu po članku 9. st. 3. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, dalje u tekstu: ZV). Predmet najma i event. pribor ne postaju sastavnim dijelom zemljišta, građevine ili postrojenja, te se po završetku ugovora o najmu moraju opet odvojiti.

 

3.9 Ako treće osobe oduzmu predmet ugovora pljenidbom ili ostvare druga prava na njemu ili ga preuzmu u posjed, klijent je dužan o tome obavijestiti tvrtku TOI TOI telefaksom ili preporučenom poštom s potvrdom primitka najkasnije u roku od 3 dana, a treću osobu ili osobe po mogućnosti unaprijed upozoriti da se radi o vlasništvu tvrtke TOI TOI; u slučaju davanja takvog upozorenja, odmah treba obavijestiti tvrtku TOI TOI. Klijent mora tvrtki TOI TOI nadoknaditi sve troškove za povrat predmeta ugovora ukoliko je on skrivio navedene mjere, što uključuje i plaćanje sudskih troškova i odgovarajućih predujmova.

 

3.10 Usluga pražnjenja WC vozila u najmu, ako nije posebno ugovoreno drugačije, obavlja se jednom tjedno; vrijeme obavljanja usluge određuje tvrtka TOI TOI. Klijent je dužan osigurati kolni pristup teretnim vozilima do udaljenosti od 5 m od predmeta najma sanitarne opreme od servisnog vozila. Ako pristup ne bude osiguran, smatrat će se kao da je usluga od strane tvrtke TOI TOI bila pružena. Pritužbe na uslugu moraju se prijaviti odmah.

 

3.11 Klijent osigurava potrebne komunalne priključke.

 

3.12 Troškove usluge prijevoza, utovara i pražnjenja snosi klijent.

 

 

 

4. Dovoz i odvoz

 

4.1 Ukoliko klijent sam obavlja dovoz i odvoz predmeta najma, odgovoran je za stručnu izvedbu te jamči tvrtki TOI TOI za gubitak ili oštećenje predmeta najma koje sam skrivi prilikom dovoza i/ili odvoza. Isto vrijedi i za posljedične štete. Ako klijent ne navede lokaciju za dovoz, nastat će kašnjenje primopredaje kad TOI TOI javi da je spreman za otpremu, osim u slučaju da klijent pravodobno sam odveze predmet najma  kad nastupi početak najma. TOI TOI ne odgovara za zakašnjelu isporuku ili odvoz predmeta najma od strane prijevoznog poduzeća koje angažira klijent. Ako prijevoznika angažira TOI TOI, onda TOI TOI odgovara za eventualno kašnjenje isporuke ili odvoz predmeta najma u okviru točke 19, ukoliko potrošač nije klijent.

 

4.2 Ako nije drugačije dogovoreno, klijent se mora pobrinuti za uredan i stručan istovar i priključenje predmeta najma na komunalne mreže. Troškove za to snosi klijent, čak i onda kad dovoz i odvoz obavlja ili organizira TOI TOI.

 

4.3 Prilikom iznajmljivanja predmeta najma u okviru ovih općih uvjeta poslovanja, dovoz i odvoz, radovi na postavljanju i uklanjanju te završno čišćenje nisu sadržani u cijeni najma. Odgovarajući troškovi koji nastanu tvrtki TOI TOI bit će zasebno obračunati.

 

5. Čišćenje i ostale usluge

 

5.1 Tvrtka TOI TOI u slučaju dvojbe dužna je izvršiti usluge sadržane u potvrdi narudžbe. Sve dodatne usluge (uključujući one koje su neophodne prema stručnoj prosudbi) obračunavaju se zasebno.

 

5.2 Potrebne strojeve, aparate, sredstva za čišćenje i održavanje u pravilu osigurava tvrtka TOI TOI.

 

5.3 Komunalne priključke (voda, struja i dr.), pogodne mogućnosti boravka za djelatnike kao i mogućnosti skladištenja uređaja na raspolaganje stavlja klijent bez naknade.

 

6. Obveza obavješćivanja o nedostacima i odgovornost za nedostatke, kvaliteta vode

 

6.1 Klijent će prilikom isporuke provjeriti predmet ugovora kako bi se uvjerio da nema nedostataka i da je spreman za rad te će prema potrebi odmah prijaviti nedostatke. Ako ne prijavi nikakve prigovore, smatra se da je klijent priznao da predmet najma nema nedostataka i da je spreman za rad.

 

6.2 Nedostaci koji se jave za vrijeme trajanja najma, moraju se bez odgode prijaviti tvrtki TOI TOI. Nedostaci za koje je odgovoran klijent otklonit će se o njegovu trošku, te klijentu u svezi s time nema pravo na umanjenje najamnine.

 

6.3 Osim prava na umanjenje najamnine u slučaju nedostataka koje TOI TOI priznaje te ukoliko se naknadno ne pokaže još nešto, klijent nema nikakva druga prava potraživanja naknade štete.

 

6.4 Tvrtka TOI TOI izričito ističe da se u slučaju zakupa WC-a sa spremnikom za vodu spremnik može napuniti vodom samo na zahtjev klijenta i ako je to moguće, te da ta voda nema kvalitetu vode za piće. Za onečišćenja koja nastanu nakon što je voda isporučena, tvrtka TOI TOI ne odgovara. Ako spremnik za vodu puni tvrtka TOI TOI u sklopu ciklusa pražnjenja i čišćenja, to čini isključivo na zahtjev i rizik klijenta. Prethodne rečenice 1 i 2 tada vrijede na odgovarajući način.

 

7.  Razdoblje najma/privremeni prekid korištenja/najava odvoza

 

7.1 Razdoblje najma počinje na ugovoreni datum, a u odstupanju od toga, također i na dan stvarne isporuke ako je predmet ugovora isporučen sa zakašnjenjem koje je skrivila tvrtka TOI TOI.

 

7.2 U slučaju najma WC kabina i gradilišne ograde, minimalno razdoblje najma iznosi najmanje četiri (4) kalendarska tjedna; u slučaju najma prijenosnih prostornih jedinica i kontejnera jedan (1) mjesec, ako nije dogovoreno drugačije.

 

7.3 Razdoblje najma istječe na ugovoreni datum. U slučaju najma na neodređeno vrijeme, otkazni rok kod mobilnih prostornih jedinica i kontejnera za pojedinačne kontejnere iznosi osam (8) dana, a kod najma kombinacije predmeta najma od najmanje dvije (2) jedinice rok je dva (2) tjedna.

 

7.4 U razdoblju nastavka korištenja predmeta ugovora nakon isteka ugovorenog roka najma i/ili ako TOI TOI nije u mogućnosti pravovremeno odvesti predmet ugovora zbog neke okolnosti za koju je odgovoran klijent, klijent je dužan nastaviti plaćati najamninu.

 

7.5 Klijent mora najaviti u koje vrijeme treba obaviti odvoz najkasnije do petka u 12.30, ako se odvoz ima obaviti u tjednu koji slijedi. U slučaju nepoštivanja ovog otkaznog roka, klijent je dužan nastaviti s plaćanjem najamnine za vrijeme odgode odvoza uzrokovanog zakašnjelom najavom.

 

8. Najamnina/uvjeti plaćanja/prijeboj i dr.

 

8.1 Računi su plativi odmah, bez odbitka.

 

8.2 Kod najma WC kabina i gradilišne ograde obračun se u pravilu obavlja svaka dva ( 2 ) ili svaka četiri (4) tjedna unaprijed. Svaki započeti tjedan računa se kao cijeli tjedan.

 

8.3 Kod mobilnih prostornih jedinica i kontejnera obračun se obavlja jednom u dva tjedna ili mjesečno unaprijed. Najamnina dospijeva prvoga radnog dana u svakom mjesecu odnosno početkom svakog slijedećeg perioda najma ako je najam započet neki drugi dan u mjesecu. Kod nepotpunih mjeseci  najamnina se obračunava s danom prestanka, uz cjelovit, mjesećni obračun iznosa najma.

 

8.4 Prijeboj s protupotraživanjima klijenta ili zadržavanje plaćanja zbog takvih potraživanja dopušteno je samo ako su protupotraživanja neosporna ili su pravomoćno utvrđena. Zadržavanje naknada je isključeno, ako se pravo zadržavanja ne temelji na istom ugovornom odnosu.

 

8.5 U slučaju prekoračenja roka plaćanja, tvrtka TOI TOI ima pravo na zatezne kamate po zakonskoj stopi, i to od klijentova primitka prve opomene ili najkasnije 30 dana nakon datuma dospijeća i primitka računa.

 

8.6 Ako klijent kasni s plaćanjem više od 8 dana, tvrtka TOI TOI ima pravo odmah preuzeti u posjed predmet najma i druge predmete ugovora. Isto vrijedi i u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad imovinom klijenta.

 

8.7 Za svaku opomenu dogovara se  paušalni iznos od 6 €. klijent ima pravo priložiti dokaze o manjim troškovima opomene za TOI TOI.

 

9. Raskid ugovora iz važnog razloga

 

9.1. Obje stranke mogu bez prethodne obavijesti raskinuti ugovor iz važnog razloga u skladu s člankom 829. ZOO-a.

 

 

 

10.  Povrat predmeta najma, rizik

 

10.1 Prijevremeni povrat predmeta ugovora ne oslobađa klijenta njegovih ugovornih obveza.

 

10.2 Klijent je dužan u ugovorenome roku i u urednom stanju vratiti predmet ugovora (eventualno s priborom).

 

10.3 Klijent snosi troškove štete i neophodnog servisiranja predmeta ugovora koje sam prouzroči.

 

10.4 Kad je tvrtka TOI TOI dužna odvesti predmet ugovora, odvoz će se u pravilu obaviti u roku od 10 radnih dana po okončanju ugovora.

 

10.5 Dokazivanje urednog povrata je na klijentu, osim u slučaju da je tvrtka TOI TOI dužna obaviti odvoz.

 

11. Viša sila

 

11.1 Definicija: "viša sila" znači pojavu vanjskog događaja ili okolnosti koja nije povezana s radom poduzeća i koja se ne može spriječiti čak ni s najvećom mogućom pažnjom.

 

11.2 Neizvršavanje od strane trećih osoba: ako ugovorna stranka ne može ispuniti svoje ugovorne obveze zbog neizvršavanja neke treće osobe kojoj je povjerila da ispuni cijeli ugovor ili dio ugovora, ta se ugovorna stranka može pozvati na višu silu samo u slučaju da događaji/okolnosti iz stavka 1. ove klauzule postoje kako za ugovornu stranku tako i za tu treću osobu.

 

11.3 Obveza obavještavanja: pogođena stranka će odmah obavijestiti drugu stranku o nastanku slučaja više sile.

 

11.4 Pravne posljedice: ako se neka od stranaka opravdano pozove na ovu klauzulu, bit će oslobođena ispunjenja svojih obveza iz ugovora i svake odgovornosti za štetu ili bilo kojeg drugog ugovorenog lijeka za povredu ugovora od trenutka kada je nastupila viša sila ukoliko je obavijest o postojanju više sile dostavljena odmah. Ako se obavijest ne dostavi odmah, oslobođenje od obveza će stupiti na snagu od trenutka kad druga stranka zaprimi obavijest. Druga stranka može po potrebi obustaviti izvršavanje svojih obveza od trenutka primitka obavijesti.

 

11.5 Privremena spriječenost: ako slučaj više sile potraje privremeno, pravne posljedice navedene u stavku 1.4 vrijede samo dok traje slučaj više sile i sprječava dotičnu ugovornu stranku da ispuni svoje ugovorne obveze. Pogođena ugovorna stranka mora obavijestiti drugu ugovornu stranku čim slučaj više sile više ne ometa ispunjenje ugovornih obveza.

 

11.6 Obveza ublažavanja štete: pogođena stranka je obvezna poduzeti sve primjerene mjere kako bi ograničila učinke više sile na koju se pozvala u izvršavanju ugovora.

 

11.7 Okončanje ugovora: ako trajanje prijavljenog događaja više sile rezultira znatno otežanim, ugroženim ili narušenim ispunjenjem ugovora, svaka stranka ima pravo okončati ugovor slanjem obavijesti drugoj stranki u primjerenom roku.

 

11.8 Ako ih kupac nije već platio, dužan je po primitku odgovarajuće fakture platiti sljedeće iznose tvrtki TOI TOI u slučaju okončanja ugovora zbog više sile:

 

11.8.1 iznose dospjele za sve usluge koje su već pružene u skladu s ugovorom; te

 

11.8.2 troškove - uključujući troškove transporta - za proizvode, uređaje i materijale koji su naručeni za isporuke i usluge te isporučeni kupcu ili koje je on obvezan prihvatiti; dotična roba i usluge postaju vlasništvo kupca nakon plaćanja; kao i

 

11.8.3 sve ostale dokazano nastale troškove koji proizlaze izravno iz takvog okončanja ugovora, kao što su troškovi transporta i odvoza proizvoda tvrtke TOI TOI ili, primjerice, također i naknade za storniranje koje potražuju podizvođači.

 

11.8.4 Bez obzira na klijentovu obvezu plaćanja, tvrtka TOI TOI u svakom je trenutku dužna spriječiti, minimizirati ili smanjiti gubitke za drugu uporabu, najam ili prodaju proizvoda i usluga koje nisu već pružene ili isporučene klijentu te njihovo pružanje ili isporuka više nije u klijentovu interesu. Da bude sasvim jasno: TOI TOI nema nakon okončanja ugovora pravo na potraživanje izgubljene dobiti u svezi s isporukama i uslugama ili na primitak naknada za nekorištenje ili nedovoljnu iskorištenost svojih zaposlenika.

 

12. Neotklonjive okolnosti

 

Ako osim naprijed navedene više sile postoje druge okolnosti koje se ne mogu otkloniti, obveza izvršavanja ugovornih obveza ne vrijedi. U tom slučaju kupac ima pravo na zakonska potraživanja zbog nemogućnosti izvršavanja ugovornih obveza.

 

13. Pisani oblik, odricanje od računa u papirnatom obliku

 

Odstupajuće ili dopunjujuće odredbe uz ove opće uvjete poslovanja, kao i njihove sadržajne izmjene,  moraju biti u pisanome obliku i ugovaraju se pojedinačno. To se također odnosi i na samo odricanje od uvjeta pisanog oblika.

Odricanjem od računa u papirnatom obliku štedimo troškove, vrijeme i potičemo održivost izbjegavajući nepotrebnu potrošnju papira, stoga za slanje računa u papirnatom obliku naplaćujemo naknadu od 2 €.

 

14. Izbor mjerodavnog zakonodavstva

 

Na ugovorne odnose između klijenta i tvrtke TOI TOI primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo. Obvezni propisi o zaštiti potrošača zemlje u kojoj je domicil klijenta isključeni su iz ovog odabira zakonodavstva. Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju roba isključena je.

 

B. POSEBNE ODREDBE ZA POTROŠAČE

 

15. Opoziv

 

Sljedeći način opozivanja odnosi se na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostora i na ugovore sklopljene putem telekomunikacijskih kanala.

 

Način opozivanja

Imate pravo opozvati ovaj ugovor bez obrazloženja u roku od četrnaest dana.

Rok za opoziv je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora.

Da biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas (TOI TOI d.o.o., Kvintička 16, 10000 Zagreb, Telefax 01/4580576 , elektronička pošta: info@toitoi.hr) obavijestiti dostavom jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom) o vašoj odluci da opozovete ovaj ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi model obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. Da bi opoziv bio smatran izvršenim u roku, dovoljno je da prije isteka roka za opoziv pošaljete obavijest o korištenju svojega prava na opoziv.

Posljedice opoziva

Kad opozovete ovaj ugovor, mi smo vam odmah dužni izvršiti povrat svih uplata koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova ako ste odabrali drugu vrstu dostave osim naše najjeftinije standardne dostave), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana na kojoj smo primili obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za taj povrat plaćanja koristit ćemo isto sredstvo plaćanja koje ste vi koristili za izvornu transakciju, osim ako se s vama izričito ne dogovori drugačije; ni u kojem slučaju vam neće biti naplaćene nikakve naknade za taj povrat.

Mi smo dužni preuzeti i odvesti robu.

Vi morate nadoknaditi eventualni gubitak vrijednosti robe samo ako je gubitak vrijednosti posljedica vašega postupanja radi provjere naravi, svojstava i funkcionalnosti robe koje nije bilo neophodno.

Ako ste tražili da usluge ili isporuka vode započnu unutar roka za opoziv, dužni ste platiti primjeren iznos koji odgovara udjelu pruženih usluga u omjeru prema ukupno ugovorenim uslugama, a koje su već bile pružene do trenutka kad ste nas obavijestili o korištenju svojega prava na opoziv ugovora.

 

16. Obrazac opoziva

 

Ako želite opozvati ugovor, popunite ovaj obrazac i vratite nam ga.

 

Kvintička 16, 10000 Zagreb, Fax: 01/4580576, E-Mail: info@toitoi.hr.

Ja / mi (*) ovime opozivam/-o ugovor koji smo ja / mi (*) sklopili za narudžbu sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

Naručeno dana(*) / primljeno dana (*)

Ime/naziv klijen(a)ta 

Adresa klijen(a)ta  (-a)

Potpis klijen(a)ta (samo u slučaju pisanog priopćenja)

Datum

(*) Neodgovarajuće precrtati

 

C. POSEBNE ODREDBE ZA PODUZETNIKE

 

17. Okvirni sporazum

 

Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se – ukoliko klijent nije i potrošač - u njihovoj važećoj verziji kao okvirni sporazum i za buduće ugovore za takve isporuke ili ponude klijentu, a da ih tvrtka TOI TOI ne mora ponovno isticati u svakom pojedinačnom slučaju.

 

18. Usklađivanje cijene

 

18.1 Tvrtka TOI TOI u obračunu prosljeđuje na kupca uobičajene dodatke na cijenu (osobito troškove naknada za korištenje cesta i dizela, porez na CO2 itd.).

 

18.2 Ako naručena usluga podliježe dodatnim porezima ili pristojbama nakon sklapanja ugovora, TOI TOI može proslijedit nastale dodatne troškove na kupca kroz odgovarajuće doplate. To se ne primjenjuje ako su iznos i vrijeme dodatnih troškova bili predvidljivi već pri sklapanju ugovora ili ako odgovarajući zakonski propis onemogućuje daljnje naplate. Takvo prosljeđivanje ograničeno je na dodatne troškove koji se prema smislu i svrsi pravnog propisa mogu pripisati pojedinom ugovornom odnosu. Smanjenje troškova u svezi s novim porezom ili davanjem - npr. ukidanje drugih poreza i/ili davanja – odbija se od obveze plaćanja. Prosljeđivanje se može izvršiti kad odnosni propis stupi na snagu. Klijent će o usklađivanju biti obaviješten najkasnije prilikom izdavanja računa.

 

18.3. Prosljeđivanje dodatnih troškova iz stavaka 18.1. i 18.2. bit će paušalno naplaćivano kao dodatak na cijenu prijevoza, iz razloga smanjenja troškova i minimiziranja administracije. Konkretnu visinu svakog paušalnog dodatka možete vidjeti u odgovarajućoj potvrdi narudžbe ili možete uputiti izravan upit osobi za kontakt u tvrtki TOI TOI. Fakturiranje klijentu, budući da se radi o mješovitom obračunu, odvija se bez obzira na to jesu li troškovne stavke prikazane na računu stvarno i nastale. Klijent u svakom trenutku može dostaviti dokaz o bitno nižim troškovima.

 

18.4 U slučaju povećanja cijene za više od 10%, tvrtka TOI TOI ima pravo odustati od ugovora ako s kupcem ne može postići dogovor o usklađenju cijene.

 

19. Obveza osiguranja, prava iz osiguranja, ustupanja potraživanja

 

19.1 Kupac je dužan sklopiti sveobuhvatnu policu osiguranja od svih rizika djelatnosti (Industrial All Risk - IAR) koja štiti predmet ugovora i svu imovinu uključujući pribor na gradilištu i izvan njega od požara i povezanih opasnosti, više sile, terorizma, stvarnih šteta, udara munje, krađe i provale, svih električnih, mehaničkih i elektroničkih oštećenja/kvarova kao i prekida u poslovanju te uključuje pokriće za izgubljenu dobit; osiguranje mora biti uobičajeno za djelatnost i u skladu sa zakonskim zahtjevima, a ugovorene franšize moraju biti realno prihvatljive za tvrtku TOI TOI.

 

19.2 Klijent potpisom ugovora ustupa, iz razloga sigurnosti, do visine sadašnjih i budućih  potraživanja od tvrtke TOI TOI svekolika sadašnja i buduća potraživanja spram svojega osiguravatelja (ako je to dopušteno  prema odnosnim osiguravateljskim uvjetima) kao i svekolika sadašnja i buduća potraživanja spram njegovih nalogodavaca u odnosu na one usluge klijenta za čije izvršavanje se koristi ugovorni predmet.

 

19.3 TOI TOI prihvaća ustupanje i obvezuje se klijentu da ustupanje potraživanja spram trećega ili trećih dužnika neće obznaniti tako dugo dok klijent ne bude kasnio ili dok najamni odnos ne bude okončan iz važnoga razloga.

 

19.4 Kupac je odgovoran za realizaciju tipičnih opasnosti navedenih pod 19.1.

 

19.5 Pridržaj vlasništva: ako za vrijeme trajanja najma ili u nastavku na razdoblje najma klijent otkupi predmet najma, tada predmet najma ostaje u vlasništvu tvrtke TOI TOI do potpunog ispunjenja svih potraživanja tvrtke TOI TOI iz svekolikog poslovnog odnosa s klijentom, osobito dok ovaj ne poluči poravnanje salda (pridržaj glede tekućeg računa).

 

19.6  Na zahtjev klijenta TOI TOI će osloboditi instrumente osiguranja, ukoliko je vrijednost instrumenata osiguranja (u kratkoročnoj slobodnoj prodaji) postojano veća od potraživanja tvrtke TOI TOI za više od 15%. U ostalim slučajevima prodajne transakcije temelje se na zasebnim Općim uvjetima poslovanja za prodajne transkacije tvrtke TOI TOI.

 

20. Naknada štete

 

20.1 Tvrtka TOI TOI je odgovorna za povredu bitnih ugovornih obveza koje je skrivila, odnosno onih čije ispunjenje definira ugovor i omogućuje njegovo pravilno provođenje, u skladu sa zakonskim odredbama, ako u nastavku nije ugovoreno drugačije. Tvrtka TOI TOI za sve druge povrede obveza odgovara samo kad je štetu prouzročio namjerno ili iz krajnjeg nehata neki od njezinih zakonskih predstavnika ili vodećih izvršitelja. Tvrtka TOI TOI za posljedičnu štetu uzrokovanu nekim nedostatkom odgovara samo kad je povreda obveze koja je uzrokovala posljedičnu štetu nastala zbog namjere ili grubog nemara.

 

20.2 Ukoliko tvrtka TOI TOI nije namjerno skrivila povredu, odgovorna je samo za uobičajenu, predvidivu štetu.

 

20.3 Odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena; to se također odnosi na odgovornost za kažnjivu povredu života, tijelu ili zdravlja.

 

20.4 Ako nije navedeno drugačije, isključeni su zahtjevi za naknadu štete spram tvrtke TOI TOI zbog povrede obveze.

 

20.5 Zahtjevi za naknadu štete prema prethodnim točkama 20.1 - 20.3 zastarijevaju godinu dana od primopredaje/isporuke predmeta ugovora klijentu. Iz toga su isključeni svi zahtjevi zbog povrede života, tijela ili zdravlja i/ili zahtjevi za naknadu štete prouzročene krajnjim nehatom ili s namjerom od strane tvrtke TOI TOI. U tom pogledu vrijede zakonski rokovi zastare.

 

 

21. Mjesto sudske nadležnosti, mjesto izvršenja

 

21.1 Mjesto izvršenja za sve obveze tvrtke TOI TOI i klijenta je sjedište tvrtke TOI TOI, osim ako nije određeno drugačije ili neko drugo mjesto izvršenja proizlazi iz naravi obveze.

 

21.2 Kao mjesto sudske nadležnosti ugovoren je Zagreb. Uz to, tvrtka TOI TOI također ima pravo podnositi zahtjeve u klijentovu mjestu opće sudske nadležnosti.

 

21.3 Tvrtka TOI TOI također ima može odabrati da sve sporove koji proizlaze iz poslovnog odnosa s klijentom konačno rješava jedan ili više arbitara imenovanih prema pravilima Međunarodne trgovinske komore (ICC).

 

21.4 Kad klijent želi poduzeti pravne radnje protiv tvrtke TOI TOI, na zahtjev klijenta tvrtka TOI TOI obvezna je iskoristiti svoje navedeno pravo odabira glede konkretnog pravnog spora u roku od tjedan dana od primitka zahtjeva, slanjem izjave klijentu.

 

VELJAČA 2021.

 

Telefon +385/1/4580-621 Kontakt Kontakt Lokacije Lokacije