Opći Uvijeti WC kabina

Opći uvjeti najma i servisnih usluga za WC kabine
tvrtke TOI TOI d.o.o. Sanitarni sistemi
(u daljnjemu tekstu tvrtka TOI TOI)


A. Opće odredbe za sve ugovorne partnere


1. Općenito, područje primjene

1.1. Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva TOI TOI d.o.o. Sanitarni sistemi  (u daljnjemu tekstu tvrtka TOI TOI) primjenjuju se na sve poslovne odnose s potrošačima (čl. 5. st. 1. toč. 15. Zakona o zaštiti potrošača, NN 41/14, 110/15, 14/19, dalje u tekstu: ZZP),trgovcima (čl. 5. st. 1. toč. 27. ZZP-a), pravnim osobama javnog prava ili posebnim fondovima javnog prava (u daljnjemu tekstu: „klijent“), kojima su predmet ugovora prijenosne WC kabine za najam. Ako su između tvrtke TOI TOI i klijenta ugovorene dodatne usluge, na njih se primjenjuju zasebno ugovoreni uvjeti.

1.2. Odstupajući ili dopunski uvjeti postaju dijelom ugovora samo ako se s njima izričito suglasi i u mjeri u kojoj se s njima izričito suglasio TOI TOI.

1.3. Odstupanja ili dopune ovih uvjeta, kao i izmjene sadržaja, moraju biti u pisanome obliku u smislu čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, dalje u tekstu: ZOO) i ugovaraju se pojedinačno. To također vrijedi i za samo odricanje od uvjeta pisanog oblika


2. Ponude i predmet ugovora

2.1. Navode u reklamnim materijalima, na slikama, u popisima ili drugim katalozima i dokumentaciji, uključujući informacije o tehničkim karakteristikama, radnim karakteristikama i uporabnosti prijenosnih WC kabina tvrtke TOI TOI, treba shvatiti samo kao približne informacije. Dijelom ugovora postaju samo uz posebnu pisanu potvrdu od strane tvrtke TOI TOI.

2.2. Tvrtka TOI TOI izričito pridržava pravo davanja u najam nekog drugog artikla osim ponuđenoga predmeta ugovora, ako je on na sličan način prikladan za klijentovu planiranu primjenu i ako je to klijentu prihvatljivo.


3. Obveze klijenta

3.1. Klijent smije koristiti predmet ugovora samo onako kako je ugovoreno. Dužan je pravovremeno pribaviti potrebne službene dozvole. To se posebno odnosi na dozvole potrebne za postavljanje na javne ceste, putove i trgove i/ili za ispuštanje fekalija u kanalizaciju.

3.2. Klijent je dužan pažljivo postupati s predmetom najma te provoditi mjere održavanja i čuvanja s kojima je upoznat.

3.3. Tvrtka TOI TOI može u bilo kojemu trenutku obići predmet ugovora i tehnički ga pregledati ili dati pregledati.

3.4. Klijent će uredno osigurati predmet najma od uništenja, oštećenja, gubitka ili krađe. Klijent snosi rizik uništenja, gubitka, krađe ili oštećenja predmeta ugovora koje sam skrivi. Ako nastane neki od navedenih događaja, klijent je dužan o tome odmah obavijestiti tvrtku TOI TOI to vrijedi i ako on sam nije odgovoran za takav događaj.

3.5. Ako se predmeti ugovora prevrnu ili padnu zbog nedovoljnog osiguranja te ih stoga intervencijska služba tvrtke TOI TOI  mora ponovno postaviti i očistiti, troškove za to snosi klijent. Isto vrijedi i za moguću posljedičnu štetu.

3.6. Predmet najma postavlja se na mjestu dogovorenome između klijenta i tvrtke TOI TOI. Klijent je odgovoran za karakteristike podloge i mogućnost kolnog pristupa ugovorenoj lokaciji. Isporuka predmeta ugovora na drugo mjesto korištenja nije dopuštena bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke TOI TOI. Isporuka predmeta ugovora u inozemstvo nije dopuštena. Nova lokacija mora se priopćiti prilikom ishođenja dozvole.

3.7. Davanje u podzakup ili bilo koji drugi prijenos korištenja na treće osobe nije dopušten.

3.8. Ako treće osobe oduzmu predmet ugovora pljenidbom ili ostvare druga prava na njemu ili ga preuzmu u posjed, klijent je dužan o tome obavijestiti tvrtku TOI TOI telefaksom ili preporučenom poštom s potvrdom primitka najkasnije u roku od 3 dana, a treću osobu ili osobe po mogućnosti unaprijed upozoriti da se radi o vlasništvu tvrtke TOI TOI mora tvrtki TOI TOI nadoknaditi sve troškove za povrat predmeta ugovora ukoliko je on skrivio navedene mjere, što uključuje i plaćanje sudskih troškova i odgovarajućih predujmova.

3.9. Usluga pražnjenja WC kabina, ako nije posebno ugovoreno drugačije, obavlja se jednom tjedno. Vrijeme usluge određuje tvrtka TOI TOI. Klijent je dužan osigurati kolni pristup teretnim vozilima do udaljenosti od 5 m od WC-kabina ili pak dovesti WC kabine na 5 m od servisnog vozila. Ako pristup ne bude osiguran, smatrat će se kao da je usluga od strane tvrtke TOI TOI bila pružena. Pritužbe na uslugu moraju se prijaviti odmah.

3.10. Klijent osigurava potrebne priključke za pražnjenje.

3.11. Troškove usluge prijevoza, utovara i pražnjenja snosi klijent.


4. Čišćenje i ostale usluge

4.1. Tvrtka TOI TOI u slučaju dvojbe dužna je izvršiti usluge sadržane u potvrdi narudžbe. Sve dodatne usluge (uključujući one koje su neophodne prema stručnoj prosudbi) obračunavaju se zasebno.

4.2. Potrebne strojeve, aparate, sredstva za čišćenje i održavanje u pravilu osigurava tvrtka TOI TOI.


5. Obveza obavješćivanja o nedostacima i odgovornost za nedostatke, kvaliteta vode

5.1. Klijent će prilikom isporuke provjeriti predmet ugovora kako bi se uvjerio da nema nedostataka i da je spreman za rad te će prema potrebi odmah prijaviti nedostatke.

5.2. Nedostaci koji se jave za vrijeme trajanja najma, moraju se bez odgode prijaviti tvrtki TOI TOI. Nedostaci za koje je odgovoran klijent otklonit će se o njegovu trošku.

5.3. Tvrtka TOI TOI izričito ističe da se u slučaju zakupa WC-a sa spremnikom za vodu spremnik može napuniti vodom samo na zahtjev klijenta i ako je to moguće, te da ta voda nema kvalitetu vode za piće. Za onečišćenja koja nastanu nakon što je voda isporučena, tvrtka TOI TOI ne odgovara.

5.4. Ako spremnik za vodu puni tvrtka TOI TOI u sklopu ciklusa pražnjenja i čišćenja, to čini isključivo na zahtjev i rizik klijenta. Prethodne rečenice 1 i 2 tada vrijede na odgovarajući način.


6. Razdoblje najma/privremeni prekid korištenja/najava odvoza

6.1. Razdoblje najma počinje na ugovoreni datum, a u odstupanju od toga, također i na dan stvarne isporuke ako je predmet ugovora isporučen sa zakašnjenjem koje je skrivila tvrtka TOI TOI.

6.2. U slučaju dugoročnog najma WC kabina, minimalno razdoblje najma iznosi najmanje četiri (4) kalendarska tjedna.

6.3. U sklopu dugoročnog najma, WC kabine se mogu privremeno prestati koristiti na najviše četiri (4) tjedna. Predviđeni privremeni prekid korištenja zajedno s datumom ponovnog početka korištenja treba tvrtki TOI TOI prijaviti jedan (1) tjedan prije početka razdoblja privremenog prekida.

6.4. Razdoblje najma istječe na ugovoreni datum.

6.5. U razdoblju nastavka korištenja predmeta ugovora nakon isteka ugovorenog roka najma i/ili ako TOI TOI  nije u mogućnosti pravovremeno odvesti predmet ugovora zbog neke okolnosti za koju je odgovoran klijent, klijent je dužan nastaviti plaćati najamninu.

6.6. Klijent mora najaviti u koje vrijeme treba obaviti odvoz najkasnije do petka u 12.30, ako se odvoz ima obaviti u tjednu koji slijedi. U slučaju nepoštivanja ovog otkaznog roka, klijent je dužan nastaviti s plaćanjem najamnine za vrijeme odgode odvoza uzrokovanog zakašnjelom najavom.


7. Povrat predmeta najma, rizik

7.1. Prijevremeni povrat predmeta ugovora ne oslobađa klijenta njegovih ugovornih obveza.

7.2. Klijent je dužan u ugovorenome roku i u urednom stanju vratiti predmet ugovora (eventualno s priborom).

7.3. Klijent snosi troškove štete i neophodnog servisiranja predmeta ugovora koje sam prouzroči.

7.4. Kad je tvrtka TOI TOI bila dužna odvesti predmet ugovora, a još to nije učinila, odvoz će se u pravilu obavit u roku od 10 radnih dana po okončanju ugovora.

7.5. Dokazivanje urednog povrata je na klijentu, osim ako je tvrtka TOI TOI  bila dužna obaviti odvoz, a još to nije učinila.


8. Uvjeti plaćanja

8.1. Računi su plativi odmah, bez odbitka.

8.2. Kod dugoročnog najma WC kabina obračun se obavlja za dva ili četiri tjedna unaprijed. Svaki započeti tjedan računa se kao cijeli tjedan.

8.3. Prijeboj s protupotraživanjima klijenta ili zadržavanje plaćanja zbog takvih potraživanja dopušteno je samo ako su protupotraživanja neosporna ili su pravomoćno utvrđena. Zadržavanje naknada je isključeno, ako se pravo zadržavanja ne temelji na istom ugovornom odnosu.

8.4. U slučaju prekoračenja roka plaćanja, tvrtka TOI TOI  ima pravo na zatezne kamate po zakonskoj stopi, i to od primitka prve opomene ili najkasnije 30 dana nakon datuma dospijeća i primitka računa.

8.5. Ako klijent kasni s plaćanjem više od 8 dana, tvrtka TOI TOI ima pravo odmah preuzeti u posjed predmet najma i druge predmete ugovora. Isto vrijedi i u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad imovinom klijenta.


9. Raskid ugovora iz važnog razloga

9.1. Obje stranke mogu bez prethodne obavijesti raskinuti ugovor iz važnog razloga u skladu s člankom 829. ZOO-a.


10. Viša sila

10.1. Definicija: "viša sila" znači pojavu vanjskog događaja ili okolnosti koja nije povezana s radom poduzeća i koja se ne može spriječiti čak ni s najvećom mogućom pažnjom.

10.2. Neizvršavanje od strane trećih osoba: ako ugovorna stranka ne može ispuniti svoje ugovorne obveze zbog neizvršavanja neke treće osobe kojoj je povjerila da ispuni cijeli ugovor ili dio ugovora, ta se ugovorna stranka može pozvati na višu silu samo u slučaju da događaji/okolnosti iz stavka 1. ove klauzule postoje kako za ugovornu stranku tako i za tu treću osobu.

10.3. Obveza obavještavanja: pogođena stranka će odmah obavijestiti drugu stranku o nastanku slučaja više sile.

10.4. Pravne posljedice: ako se neka od stranaka opravdano pozove na ovu klauzulu, bit će oslobođena ispunjenja svojih obveza iz ugovora i svake odgovornosti za štetu ili bilo kojeg drugog ugovorenog lijeka za povredu ugovora od trenutka kada je nastupila viša sila ukoliko je obavijest o postojanju više sile dostavljena odmah. Ako se obavijest ne dostavi odmah, oslobođenje od obveza će stupiti na snagu od trenutka kad druga stranka zaprimi obavijest. Druga stranka može po potrebi obustaviti izvršavanje svojih obveza od trenutka primitka obavijesti.

10.5. Privremena spriječenost: ako slučaj više sile potraje privremeno, pravne posljedice navedene u stavku 1.4 vrijede samo dok traje slučaj više sile i sprječava dotičnu ugovornu stranku da ispuni svoje ugovorne obveze. Pogođena ugovorna stranka mora obavijestiti drugu ugovornu stranku čim slučaj više sile više ne ometa ispunjenje ugovornih obveza.

10.6. Obveza ublažavanja štete: pogođena stranka je obvezna poduzeti sve primjerene mjere kako bi ograničila učinke više sile na koju se pozvala u izvršavanju ugovora.

10.7. Okončanje ugovora: ako trajanje prijavljenog događaja više sile rezultira znatno otežanim, ugroženim ili narušenim ispunjenjem ugovora, svaka stranka ima pravo okončati ugovor slanjem obavijesti drugoj stranki u primjerenom roku.

10.8. Ako ih kupac nije već platio, dužan je po primitku odgovarajuće fakture platiti sljedeće iznose tvrtki TOI TOI u slučaju okončanja ugovora zbog više sile: 

10.8.1. iznose dospjele za sve usluge koje su već pružene u skladu s ugovorom; te

10.8.2. troškove - uključujući troškove transporta - za proizvode, uređaje i materijale koji su naručeni za isporuke i usluge te isporučeni kupcu ili koje je on obvezan prihvatiti; dotična roba i usluge postaju vlasništvo kupca nakon plaćanja; kao i

10.8.3. sve ostale dokazano nastale troškove koji proizlaze izravno iz takvog okončanja ugovora, kao što su troškovi transporta i odvoza proizvoda tvrtke TOI TOI ili, primjerice, također i naknade za storniranje koje potražuju podizvođači.

10.8.4. Bez obzira na klijentovu obvezu plaćanja, tvrtka TOI TOI u svakom je trenutku dužna spriječiti, minimizirati ili smanjiti gubitke za drugu uporabu, najam ili prodaju proizvoda i usluga koje nisu već pružene ili isporučene klijentu te njihovo pružanje ili isporuka više nije u klijentovu interesu. Da bude sasvim jasno: TOI TOI nema nakon okončanja ugovora pravo na potraživanje izgubljene dobiti u svezi s isporukama i uslugama ili na primitak naknada za nekorištenje ili nedovoljnu iskorištenost svojih zaposlenika.


11. Neotklonjive okolnosti

11.1. Ako osim naprijed navedene više sile postoje druge okolnosti koje se ne mogu otkloniti, obveza izvršavanja ugovornih obveza ne vrijedi. U tom slučaju kupac ima pravo na zakonska potraživanja zbog nemogućnosti izvršavanja ugovornih obveza.


12. Pisani oblik, odricanje od računa u papirnatom obliku

12.1. Odstupajuće ili dopunjujuće odredbe uz ove opće uvjete poslovanja, kao i njihove sadržajne izmjene,  moraju biti u pisanome obliku i ugovaraju se pojedinačno. To se također odnosi i na samo odricanje od uvjeta pisanog oblika. Odricanjem od računa u papirnatom obliku štedimo troškove, vrijeme i potičemo održivost izbjegavajući nepotrebnu potrošnju papira, stoga za slanje računa u papirnatom obliku naplaćujemo naknadu od 15 kn.


13. Izbor mjerodavnog zakonodavstva

13.1. Na ugovorne odnose između klijenta i tvrtke TOI TOI primjenjuje se Hrvtasko zakonodavstvo. Obvezni propisi o zaštiti potrošača zemlje u kojoj je domicil klijenta isključeni su iz ovog odabira zakonodavstva. Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima za međunarodnu prodaju roba isključena je.


B. Posebne odredbe za potrošače


14. Opoziv 

14.1. Sljedeći način opozivanja odnosi se na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostora i na ugovore sklopljene putem telekomunikacijskih kanala.

14.2. Način opozivanja:

Imate pravo opozvati ovaj ugovor bez obrazloženja u roku od četrnaest dana. 
Rok za opoziv je četrnaest dana od dana sklapanja ugovora. 
Da biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas (TOI TOI d.o.o. Kvintička 16, 10000 Zagreb, telefaks: 01/4580576 , elektronička pošta: info@toitoi.hr) obavijestiti dostavom jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom) o vašoj odluci da opozovete ovaj ugovor. U tu svrhu možete koristiti priloženi model obrasca za opoziv, ali to nije obavezno. 
Da bi opoziv bio smatran izvršenim u roku, dovoljno je da prije isteka roka za opoziv pošaljete obavijest o korištenju svojega prava na opoziv.
Kad opozovete ovaj ugovor, mi smo vam odmah dužni izvršiti povrat svih uplata koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova ako ste odabrali drugu vrstu dostave osim naše najjeftinije standardne dostave), a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana na kojoj smo primili obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za taj povrat plaćanja koristit ćemo isto sredstvo plaćanja koje ste vi koristili za izvornu transakciju, osim ako se s vama izričito ne dogovori drugačije; ni u kojem slučaju vam neće biti naplaćene nikakve naknade za taj povrat. Mi smo dužni preuzeti robu. 

Vi morate nadoknaditi eventualni gubitak vrijednosti robe samo ako je gubitak vrijednosti posljedica vašega postupanja radi provjere naravi, svojstava i funkcionalnosti robe koje nije bilo neophodno. 

Ako ste tražili da usluge ili isporuka vode započnu unutar roka za opoziv, dužni ste platiti primjeren iznos koji odgovara udjelu pruženih usluga u omjeru prema ukupno ugovorenim uslugama, a koje su već bile pružene do trenutka kad ste nas obavijestili o korištenju svojega prava na opoziv ugovora. 


15. Obrazac opoziva

15.1. Ako želite opozvati ugovor, popunite ovaj obrazac i vratite nam ga.

Prima TOI TOI d.o.o., Kvintička 16, 10000 Zagreb, Fax: 01/4580 576, E-Mail: info@toitoi.hr
Ja / mi (*) ovime opozivam/-o ugovor koji smo ja / mi (*) sklopili za narudžbu sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*) 
Naručeno dana(*) / primljeno dana (*) 
Ime/naziv klijen(a)ta  
Adresa klijen(a)ta  (-a) 
Potpis klijen(a)ta (samo u slučaju pisanog priopćenja) 
Datum
(*) Neodgovarajuće precrtati

C. Posebne odredbe za poduzetnike


16. Okvirni sporazum 

16.1. Ovi opći uvjeti poslovanja primjenjuju se – ukoliko klijent nije i potrošač - u njihovoj važećoj verziji kao okvirni sporazum i za buduće ugovore za takve isporuke ili ponude klijentu, a da ih tvrtka TOI TOI ne mora ponovno isticati u svakom pojedinačnom slučaju.


17. Usklađivanje cijene

17.1. Tvrtka TOI TOI u obračunu prosljeđuje na kupca uobičajene dodatke na cijenu (osobito troškove naknada za korištenje cesta i dizela, porez na CO2 itd.).

17.2. Ako naručena usluga podliježe dodatnim porezima ili pristojbama nakon sklapanja ugovora, TOI TOI može proslijedit nastale dodatne troškove na kupca kroz odgovarajuće doplate. To se ne primjenjuje ako su iznos i vrijeme dodatnih troškova bili predvidljivi već pri sklapanju ugovora ili ako odgovarajući zakonski propis onemogućuje daljnje naplate. Takvo prosljeđivanje ograničeno je na dodatne troškove koji se prema smislu i svrsi pravnog propisa mogu pripisati pojedinom ugovornom odnosu. Smanjenje troškova u svezi s novim porezom ili davanjem - npr. ukidanje drugih poreza i/ili davanja – odbija se od obveze plaćanja. Prosljeđivanje se može izvršiti kad odnosni propis stupi na snagu. Klijent će o usklađivanju biti obaviješten najkasnije prilikom izdavanja računa.

17.3. Prosljeđivanje dodatnih troškova iz stavaka 17.1. i 17.2. bit će paušalno naplaćivano kao dodatak na cijenu prijevoza, iz razloga smanjenja troškova i minimiziranja administracije. Konkretnu visinu svakog paušalnog dodatka možete vidjeti u odgovarajućoj potvrdi narudžbe ili možete uputiti izravan upit osobi za kontakt u tvrtki TOI TOI . Fakturiranje klijentu, budući da se radi o mješovitom obračunu, odvija se bez obzira na to jesu li troškovne stavke prikazane na računu stvarno i nastale. Klijent u svakom trenutku može dostaviti dokaz o bitno nižim troškovima.

17.4. U slučaju povećanja cijene za više od 10%, tvrtka TOI TOI ima pravo odustati od ugovora ako s kupcem ne može postići dogovor o usklađenju cijene.


18. Obveza osiguranja

18.1. Kupac je dužan sklopiti sveobuhvatnu policu osiguranja od svih rizika djelatnosti (Industrial All Risk - IAR) koja štiti predmet ugovora i svu imovinu uključujući pribor na gradilištu i izvan njega od požara i povezanih opasnosti, više sile, terorizma, stvarnih šteta, udara munje, krađe i provale, svih električnih, mehaničkih i elektroničkih oštećenja/kvarova kao i prekida u poslovanju te uključuje pokriće za izgubljenu dobit; osiguranje mora biti uobičajeno za djelatnost i u skladu sa zakonskim zahtjevima, a ugovorene franšize moraju biti realno prihvatljive za tvrtku TOI TOI.

18.2. Kupac je odgovoran za realizaciju tipičnih opasnosti navedenih pod 18.1.


19. Naknada štete

19.1. Tvrtka TOI TOI je odgovorna za povredu bitnih ugovornih obveza, odnosno onih čije ispunjenje definira ugovor i omogućuje njegovo pravilno provođenje, u skladu sa zakonskim odredbama, ako u nastavku nije ugovoreno drugačije. Tvrtka TOI TOI za sve druge povrede obveza odgovara samo kad je štetu prouzročio namjerno ili iz krajnjeg nehata neki od njegovih zakonskih predstavnika ili vodećih izvršitelja. Tvrtka TOI TOI za posljedičnu štetu uzrokovanu nekim nedostatkom odgovara samo kad je povreda obveze koja je uzrokovala posljedičnu štetu nastala zbog namjere ili grubog nemara.

19.2. Ukoliko tvrtka TOI TOI  nije namjerno skrivila povredu, odgovorna je samo za uobičajenu, predvidivu štetu.

19.3. Odgovornost prema Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) ostaje nepromijenjena; to se također odnosi na odgovornost za kažnjivu povredu života, tijelu ili zdravlja.

19.4. Ako nije navedeno drugačije, isključeni su zahtjevi za naknadu štete spram tvrtke TOI TOI zbog povrede obveze.

19.5. Zahtjevi za naknadu štete prema prethodnim stavcima 19.1. - 19.3. zastarijevaju godinu dana od primopredaje/isporuke predmeta ugovora klijentu. Iz toga su isključeni svi zahtjevi zbog povrede života, tijela ili zdravlja i/ili zahtjevi za naknadu štete prouzročene krajnjim nehatom ili s namjerom od strane tvrtke TOI TOI. U tom pogledu vrijede zakonski rokovi zastare.


20. Mjesto sudske nadležnosti, mjesto izvršenja

20.1. Mjesto izvršenja za sve obveze tvrtke TOI TOI i klijenta je sjedište tvrtke TOI TOI, osim ako nije određeno drugačije ili neko drugo mjesto izvršenja proizlazi iz naravi obveze.

20.2. Kao mjesto sudske nadležnosti ugovoren je Zagreb. Uz to, tvrtka TOI TOI također ima pravo podnositi zahtjeve u klijentovu mjestu opće sudske nadležnosti.

20.3. Tvrtka TOI TOI  također ima pravo odabrati da sve sporove koji proizlaze iz poslovnog odnosa s klijentom konačno rješava jedan ili više arbitara imenovanih prema pravilima Međunarodne trgovinske komore (ICC).

20.4. Kad klijent želi poduzeti pravne radnje protiv tvrtke TOI TOI, na zahtjev klijenta tvrtka TOI TOI obvezna je iskoristiti svoje pravo odabira glede konkretnog pravnog spora u roku od tjedan dana od primitka zahtjeva, slanjem izjave klijentu.

 

VELJAČA 2021.

 

Telefon +385/1/4580-621 Kontakt Kontakt Lokacije Lokacije